Nhạc sĩ: Lm. Quang Uy

Cùng Mẹ Xin Vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Cùng Mẹ xin vâng

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 64

Mong chẳng còn gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Khúc diệu ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142