Thể loại: Truyền Giáo

Chứng tích anh linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Ngai sai con đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 476

Hãy ra khơi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 215

Đẹp thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 258

Đẹp thay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,578

Cất bước ra đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 256

Được sai đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 94