Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)

Nghe Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)

Các bài hát trong Album: Thập Giá Đức Kitô (Video)