Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Nghe Album: Thập Giá Đức Kitô 2

Các bài hát trong Album: Thập Giá Đức Kitô 2