Album: Những Cử Điệu Mẫu - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII

Nghe Album: Những Cử Điệu Mẫu - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII

Các bài hát trong Album: Những Cử Điệu Mẫu - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội Lần Thứ XIII