Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài ca Giáo lý Khối Kinh Thánh và Vào Đời)

Nghe Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài ca Giáo lý Khối Kinh Thánh và Vào Đời)

Các bài hát trong Album: Bài ca Giáo lý - Sinh hoạt (Bài ca Giáo lý Khối Kinh Thánh và Vào Đời)