Nhạc sĩ: Lm. Quang Uy - Lm. Tiến Lộc - MK Thúy Trang