Nhạc sĩ: Thanh Lâm (Lửa Hồng)

Đơn hành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Gọi Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Tấm bánh đời con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Lời kinh Linh mục

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Con phải làm sao?

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 111