Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.17 - Con Dâng Chúa DVD