Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Mai Sơn

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Mai Sơn

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Mai Sơn