Nhạc sĩ sĩ: Lm. Thanh Bình

Kiếp phù du

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 450

Tiếng Hồn Ai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 174

Lễ cầu an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 162

Dâng cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Của lễ cầu an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 262

Báo đền

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 150

Xin vâng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Mẹ bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 285

Giòng đời

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68