Album: Cảm Tạ Hồng Ân (Lm. Thanh Bình)

Nghe Album: Cảm Tạ Hồng Ân (Lm. Thanh Bình)

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Hồng Ân (Lm. Thanh Bình)