Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Thanh Bình