Album: Tình Ngài Gọi Con 2 - Chọn Và Gọi

Nghe Album: Tình Ngài Gọi Con 2 - Chọn Và Gọi

Các bài hát trong Album: Tình Ngài Gọi Con 2 - Chọn Và Gọi

Giao ước

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Gieo bước

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 84