Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh

Nghe Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh

Các bài hát trong Album: Nửa Đêm Khấn Hứa – Hoàng Oanh