Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.21 - Chặng Thứ 12

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.21 - Chặng Thứ 12

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.21 - Chặng Thứ 12

Máu chiên bò

Trình bày: | Lượt nghe: 415

Thập Giá ngất cao

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Sám hối 5

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Vì thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Bài Thương Khó

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Chút lòng son

Trình bày: | Lượt nghe: 1,222

Quỳ bên Cung Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 291

Sám hối 6

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Giờ tử nạn

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Luật Yêu Thương

Trình bày: | Lượt nghe: 795