Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 16 (Lệ Kinh Dâng Chúa)