Nhạc sĩ: Viết Chung

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Chú bé đánh trống

Trình bày: , | Lượt nghe: 3,006

Cho nhau mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Cho nhau mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Chúa Chiên Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 1,407

Tôi hớn hở

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Dâng dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 300