Nhạc sĩ: Văn Duy Tùng

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 1,126

Theo Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 144

Thêm sức

Trình bày: | Lượt nghe: 1,913

Hoa trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Lời kinh nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Nhận định

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Dâng Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 575

Lời ru thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Mẹ mầu nhiệm

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 476

Chúa và con

Trình bày: | Lượt nghe: 570