Nhạc sĩ: Văn Duy Tùng

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 955

Theo Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 92

Thêm sức

Trình bày: | Lượt nghe: 1,579

Hoa trắng

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Lời kinh nguyện

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Nhận định

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Mẹ ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Dâng Chúa Hài Đồng

Trình bày: | Lượt nghe: 567

Lời ru thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 431

Mẹ mầu nhiệm

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Đời Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 427

Chúa và con

Trình bày: | Lượt nghe: 543