Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên

Nghe Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên