Album: Đêm Nhạc Đất Lành Có Mẹ (Gx. An Nhơn 08.12.2010)

Nghe Album: Đêm Nhạc Đất Lành Có Mẹ (Gx. An Nhơn 08.12.2010)

Các bài hát trong Album: Đêm Nhạc Đất Lành Có Mẹ (Gx. An Nhơn 08.12.2010)