Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 03 (Kỷ Niệm 10 Năm Linh Mục)