Nhạc sĩ: Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi Phạm Vĩnh Sơn - Ý thơ: Nguyễn Sông Núi