Nhạc sĩ: Lm. Trọng Khẩn

Dâng nến

Trình bày: | Lượt nghe: 555

Đi Theo Chúa (karaoke)

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Nếu Như Còn Nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Thiên Chúa yêu trần thế

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Chúa vẫn ở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa đến trần gian

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Tình ca cho Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Nghe tiếng Ngài

Trình bày: , | Lượt nghe: 103

Không phải lỗi tại con

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Tình yêu tuyệt đối

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Con đường cứu độ

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Xin thêm sức cho con

Trình bày: | Lượt nghe: 504

Đi theo Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 427

Đường lên Canvê

Trình bày: | Lượt nghe: 94