Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.6 - Đường Về Nhà Cha