Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.1 - Chúa Thương Chọn Con