Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa

Nghe Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa