Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)

Nghe Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Đời Con (Lm. Quý Báu)