Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ