Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Bạch Vân

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Bạch Vân

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Bạch Vân