Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Nghe Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Các bài hát trong Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Linh mục Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 404

Từ muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 538

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tạ ơn trời

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Niềm tin kiêu hùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,274

Được sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 384