Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Nghe Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Các bài hát trong Album: Anna Trần Thanh Huyền Vol.04 - Khúc Hồng Ân

Lễ hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Linh mục Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Vào đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 303

Từ muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 519

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Tạ ơn trời

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Niềm tin kiêu hùng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,202

Được sai đi

Trình bày: | Lượt nghe: 340