Nhạc sĩ: Nhất Trung

Đắc thắng

Trình bày: | Lượt nghe: 444

Cảm ơn Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 614

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,162