Nhạc sĩ: Nhất Trung

Đắc thắng

Trình bày: | Lượt nghe: 410

Cảm ơn Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 585

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 713

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,141