Nhạc sĩ: Nhất Trung

Đắc thắng

Trình bày: | Lượt nghe: 420

Cảm ơn Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Lúc anh nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 595

Cảm nhận

Trình bày: | Lượt nghe: 758

Yêu thương và tha thứ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,150