Album: Lm. Phaolô Trần Văn Khoa Vol.2 - Cảm Tạ Hồng Ân

Nghe Album: Lm. Phaolô Trần Văn Khoa Vol.2 - Cảm Tạ Hồng Ân

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Trần Văn Khoa Vol.2 - Cảm Tạ Hồng Ân