Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.5 - Chúa Là Gia Nghiệp