Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 89

An bình trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Suy tưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 608

Hãy quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Còn tình nào

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 100

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 95