Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 24 (Cho Con Trung Thành)