Album: Đại Hội Giới Trẻ Chí Hòa 2010

Nghe Album: Đại Hội Giới Trẻ Chí Hòa 2010

Các bài hát trong Album: Đại Hội Giới Trẻ Chí Hòa 2010