Album: Các Bài Hát Đại Hội Dân Chúa 2010

Nghe Album: Các Bài Hát Đại Hội Dân Chúa 2010

Các bài hát trong Album: Các Bài Hát Đại Hội Dân Chúa 2010