Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Nhung

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Nhung

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Nhung