Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Dũng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Dũng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Nguyên Dũng