Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Khẩn

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Khẩn

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Trọng Khẩn