Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyễn Phước Hưng

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyễn Phước Hưng

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyễn Phước Hưng