Album: Bài hát của Ca Đoàn Truyền Tin (Gx. Vĩnh Hòa)

Nghe Album: Bài hát của Ca Đoàn Truyền Tin (Gx. Vĩnh Hòa)

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca Đoàn Truyền Tin (Gx. Vĩnh Hòa)