Nhạc sĩ: Thơ: Rabindranath Tagore

Chỉ mong tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Người là bầu trời

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Tình Người cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Hạt lúa dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 334

Thì xin cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Khi tim tôi khô cứng

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Ngôi nhà tranh đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Nơi đứng của Người

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Lời tôi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 141

Khúc hát người ca công

Trình bày: | Lượt nghe: 381

Lời con hát

Trình bày: | Lượt nghe: 387