Nhạc sĩ: Thơ: Rabindranath Tagore

Chỉ mong tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 235

Người là bầu trời

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Tình Người cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Hạt lúa dâng Người

Trình bày: | Lượt nghe: 372

Thì xin cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Khi tim tôi khô cứng

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Ngôi nhà tranh đơn sơ

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Nơi đứng của Người

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Lời tôi ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 147

Khúc hát người ca công

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Lời con hát

Trình bày: | Lượt nghe: 397