Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)

Nghe Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)

Các bài hát trong Album: Xin Thêm Đức Tin (Lm. Quý Báu)