Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)

Nghe Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)

Các bài hát trong Album: Tưởng Rằng (Thiên Chúa & Phận Người I)