Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu

Nghe Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu

Các bài hát trong Album: Nhìn Người Bằng Đôi Mắt Giêsu