Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.4 - Cảm Tạ Chúa

Nghe Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.4 - Cảm Tạ Chúa

Các bài hát trong Album: Lm. Vũ Mộng Thơ Vol.4 - Cảm Tạ Chúa