Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi

Nghe Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi

Các bài hát trong Album: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt Vol.2 - Thập Giá Ơn Biển Đổi