Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con

Nghe Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Lễ Vol.2 - Chúa Dắt Dìu Con